Ανοικτές Προσκλήσεις

Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, εισέλθετε στο σύστημα .
Ανοικτές Διακηρύξεις
Επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ». ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΠΕΜ-ΔΟΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11 ΜΑΪΟΥ 2023, ΏΡΑ 24:00 μμ
Επιμόρφωση 1.000 ατόμων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε πρόγραμμα με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ» ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΠΕΜ-ΔΟΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11 ΜΑΪΟΥ 20, ωρα 24:0023
Εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 100 εκπαιδευτών για το πρόγραμμα με ΄τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ». ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΠΕΜ-ΔΟΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8 ΜΑΪΟΥ 2023, ΩΡΑ 24:00
Εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 20 εκπαιδευτών ΕΕΠ για το πρόγραμμα με ΄τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ». ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΠΕΜ-ΔΟΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8 ΜΑΪΟΥ 2023, ΩΡΑ 24:00